ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ

 • ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ

  ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ

  ● ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਰੰਗਹੀਣ ਲੇਸਦਾਰ ਸਥਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ ਤਰਲ
  ● CAS ਨੰਬਰ: 57-55-6
  ● ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਨੂੰ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਪੌਲੀਏਸਟਰ ਰੈਜ਼ਿਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  ● ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ, ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਵਿਕ ਘੋਲਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।